:: Dzień Samorządu Terytorialnego

27.05.2021

Dzień Samorządu Terytorialnego

 Szanowni Przedstawiciele Samorządu Terytorialnego,

➡️Mija dziś trzydzieści jeden lat od pierwszych wyborów samorządowych w Polsce. Trzydzieści jeden lat budowania małych ojczyzn, przestrzeni życia mieszkańców, miejsc pielęgnowania i budowania lokalnej tożsamości i historii.

➡️Początki samorządu terytorialnego w Polsce były ciężką pracą od podstaw, bez wzorców i doświadczeń. Tym co wówczas spajało nas wszystkich w procesie decentralizacji było dziejowe poczucie zmian i zrozumienie wagi samorządności.

➡️Dziś po trzydziestu jeden latach widzimy ogromną różnicę m.in. w rozwoju lokalnej infrastruktury, budowy nowych obiektów, rozwoju polskiej wsi. Oprócz wieloletniej pracy i realizacji planów i wizji mierzalnie wykorzystaną szansą rozwoju samorządów były i są fundusze i programy unijne. Dlatego też od miesięcy zabiegam o sprawiedliwy, rzetelny i transparentny podział środków m.in. z Krajowego Planu Odbudowy oraz o zagwarantowanie decyzyjności przedstawicielom samorządu terytorialnego w tym zakresie.

➡️O poszanowanie samorządów jako partnerów zabiegam także w kwestii dostępu do krajowych funduszy, jak Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy Fundusz Dróg Samorządowych, opartego o obiektywne, rzetelne, jawne kryteria i ocenę.

➡️Jak wskazują analizy z ostatnich dwóch konkursowych dystrybucji środków RFIL, 100 na 226 gmin Wielkopolski w ogóle nie otrzymało dofinansowania, nie mogąc jednocześnie w sposób jednoznaczny zweryfikować powodów.

➡️Członkowie Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, który obradował na mój wniosek w temacie stanu i potrzeb infrastruktury transportowej w naszym regionie, przedstawili Prezesowi Rady Ministrów postulaty w tym zakresie.

➡️Domagamy się m.in. wpisania do KPO zadań wnioskowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, transparentnego, opartego o jasne i mierzalne kryteria podziału środków i nadzoru nad ich wydatkowaniem, wyrażonych formalnie zasad współpracy rządu z samorządami województw, brania pod uwagę priorytetów wskazywanych z poziomu regionu.

➡️Chcę jasno podkreślić – sprawy Wielkopolan i rozwoju samorządów są dla mnie priorytetem. Będę dalej dążyła do jak najlepszych rozwiązań i zabiegała o wszystkie ważne dla Państwa sprawy.
Pozostaję także do dyspozycji w kwestiach legislacyjnych i propozycjach nowelizacji prawa służącego Mieszkańcom.

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego życzę Państwu nieustającej energii w zmienianiu lokalnej rzeczywistości, realizacji zaplanowanych inwestycji i sprzyjających warunków prorozwojowych.

Składam wyrazy uznania za dotychczasową pracę, zaangażowanie na rzecz poprawy życia Mieszkańców i umacniania idei samorządności w Polsce.

Łącząc pozdrowienia pozostaję z wyrazami szacunku,
/-/Maria Małgorzata Janyska
Posłanka na Sejm RP

:: Komentarze

:: facebook